Program razvoja podeželja 2014-2020

Program razvoja podeželja

2014 - 2020

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)
Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)
Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)

Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

PODUKREP 6.3

Vključitev v podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjeni razvoju majhnih kmetij, v okviru katerega bomo izvedli naložbo v posodobitev kmetijske mehanizacije.  

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

  • ohranjanje in razvoj kmetije,
  • preprečevanje zaraščenosti in ohranjanje biotske raznovrstnosti.

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • izboljšanje produktivnosti na kmetiji,
  • izboljšanje okoljske učinkovitosti kmetije.